Kategorie

SD-1 (1) Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza

Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza składa się w urzędzie skarbowym właściwy ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej w terminach określonych w §7 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia.

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi litrami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W części A deklaracji SD-1 podaje się urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja.

W części B podaje się dane identyfikacyjne płatnika (notariusza) oraz miejsce zamieszkania.

W części C należy podać adres miejsca położenia kancelarii notarialnej, natomiast w części D dane dotyczące należności (kwotę pobranego podatku od spadków i darowizn - z dokładnością do pełnych dziesiątek groszy oraz kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku - zgodnie z art.28§4 ustawy Ordynacja podatkowa.

W części E notariusz oświadcza, że podana kwota w pozycji 28 jest zgodna z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.