Kategorie

ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

Korektę okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu należy składać na formularzu ZUS KOA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
W części I ZUS KOA uzupełniane są dane organizacyjne: data nadania oraz nalepka „R”.
W części II ZUS KOA  należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek. W części III wpisujemy dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej.
W kolejnych częściach należy uzupełnić dane o podleganiu ubezpieczeniom w danym okresie. 
Po kolei uzupełniamy:
Kod ubezpieczenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do  ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444).
W podpunkcie a) należy zaznaczyć w odpowiednim polu obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
W podpunkcie b) w odpowiednim polu należy zaznaczyć dobrowolne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
W kolejnym punktach (11 i 12)  musimy dokładnie określić datę podlegania ubezpieczeniom („od””do”).