Kategorie

ZUS E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie emerytury, zamieszkały w Polsce i posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, powinien złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS Rp-1E "Wniosek o emeryturę ", do którego należy dołączyć formularz unijny E 207 PL "Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej" (w Polsce i za granicą).
W formularzu E-207 PL wnioskodawca podaje dane osoby ubezpieczonej oraz informacje dotyczące wszystkich przebytych okresów ubezpieczenia (w tym okresów zatrudnienia w służbie cywilnej), okresy zatrudnienia, pracy na własny rachunek, miejsc zamieszkania w okresie zatrudnienia i szkolenia. Do składanych wniosków należy dołączyć poświadczone kopie dokumentów za każdy okres (np. karty emerytalne, paski potwierdzające wysokość wypłaconego wynagrodzenia, dowody wpłaty składek).
Poradnik "Emerytury i renty z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej"
Symbole państw zgodnie z kodem ISO 3166-1.