Kategorie

NFZ WNE-121 Wniosek o wydanie formularza E-121

Formularz E-121, wydawany przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania osobom zamieszkującym na terenie innego państwa UE/EOG niż państwo, w którym posiadają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych bądź bycia członkiem rodziny zgłoszonym do ubezpieczenia emeryta/rencisty.
W celu wystawienia formularza E-121 wymagane jest przesłanie następujących dokumentów:
  • W przypadku osób otrzymujących świadczenia emerytalne/rentowe transferowane do państwa zamieszkania:
    Wypełniony wniosek i oświadczenie niezbędne do wydania formularza E-121
  • Kopia decyzji o rozpoczęciu transferu świadczeń przez zakład emerytalno-rentowy lub decyzji dot. waloryzacji transferowanych świadczeń.

W przypadku osób, których świadczenia emerytalne/rentowe będą wypłacane w Polsce:

  • Wypełniony wniosek i oświadczenie niezbędne do wydania formularza E-121
  • Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne z tytułu otrzymywania świadczeń emerytalnych/rentowych (np. kopia ostatniego odcinka wypłaty świadczeń, kopia karty emeryta/rencisty wydanej przez ZUS, bądź kopia legitymacji emeryta/rencisty itp.).

Na podstawie powyższych dokumentów jest rozpatrywany wniosek, a wystawiony formularz zostanie przesłany instytucji ubezpieczenia zdrowotnego wskazanej w oświadczeniu jako właściwej w kraju zamieszkania. Instytucja ta, po zarejestrowaniu formularza E-121, powinna wydać wewnętrzny dokument uprawniający do korzystania z pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie miejsca zamieszkania, jak również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewni niezbędne świadczenia konieczne ze względu na okres pobytu w pozostałych państwach unijnych (w tym także w Polsce).