| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku.
Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie.
W polu /1/ wskazuje się sąd, w którym składa się wniosek o zmianę wpisu, a w polu /4/ należy podać numer pozycji rejestru zastawów, pod którym zastaw został wpisany.
W Części 1 „Wnioskodawca”:
 • w polu /1.1/ wskazuje się, ile podmiotów występuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje się w kolejnych polach od /1.2/ do /1.9/, natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na załączniku RZ–W;
 • w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje się adres dla doręczeń wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.

Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika.

W wypadku gdy wniosek dotyczy zmian tylko niektórych z rubryk, wypełnia się tylko te części formularza, które przewidziane są do wskazania tych zmian. Pozostałe części formularza należy przekreślić.

W Części 2 „Zmiany w rubrykach 2, 3, 4”:

 • w polu /A/ zakreśla się znakiem „x” odpowiedni kwadrat a), b), c) w zależności od tego, której z rubryk („Zastawnik”, „Zastawca”, „Dłużnik”) dotyczy zmiana;
 • w polu /B/ zakreśla się znakiem „x” odpowiedni kwadrat a), b), c) w zależności od tego, jakiego rodzaju zmiany dotyczy wniosek:
  a) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy wykreślenia podmiotu wpisanego do rejestru w danej rubryce. W tym wypadku wypełnia się pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” oraz przekreśla się pola części D „Wpis wnioskowany”;
  b) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy wpisania nowego podmiotu do rejestru, w danej rubryce. W tym wypadku przekreśla się pola części C

„Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” oraz wypełnia się pola części D „Wpis wnioskowany”, podając w polu /1/ („Numer podmiotu w rubryce”) kolejny numer podmiotu w danej rubryce wynikający z liczby już ujawnionych w tej rubryce podmiotów (uwzględniając podmioty wykreślone).Pola, w których nie dokonuje się żadnego wpisu (np. pole /14/ „numer lokalu” w wypadku gdy adres nie zawiera takiego numeru), należy przekreślić;

a) i b) zakreśla się jednocześnie, gdy wniosek dotyczy wykreślenia jednego podmiotu i wpisania w jego miejsce nowego podmiotu. W tym wypadku wypełnia się pola części C „Wpis aktualnie ujawniony w rejestrze”, w którym ujawnia się dane wykreślanego podmiotu, a w części D „Wpis wnioskowany” wskazuje się dane nowego podmiotu;

c) zakreśla się, gdy wniosek dotyczy dokonania zmian w treści pól dla podmiotu już ujawnionego w rejestrze, w danej rubryce (wykreślenia, uzupełnienia, zmiana wpisów w poszczególnych polach). Pola części C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” wypełnia się danymi podmiotu zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze; pola części D „Wpis wnioskowany” wypełnia się poprzez wskazanie danych podmiotu jakie mają być ujawnione w rejestrze po dokonaniu zmian (z zachowaniem numeru podmiotu w polu /1/). W wypadku, gdy zmiana w określonym polu ma polegać na wykreśleniu ujawnionego w rejestrze wpisu, należy to zaznaczyć w części D „Wpis wnioskowany” przekreśleniem tego pola.

W wypadku gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze dotyczy więcej niż jednego podmiotu, zmiany dotyczące kolejnych podmiotów należy wskazać na załącznikach o symbolu RZ-Z.

W wypadku gdy wniosek o zmianę wpisu dotyczy podrubryki 1 dla rubryk 2,3,4 (adres dla doręczeń w Polsce podmiotu mającego miejsce zamieszkania /siedzibę/ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) – zmiany adresu należy wskazać na dołączonym załączniku RZ-2A.

W Części 3 „Zmiany w rubryce 5”:

 • wypełnia się tylko te pola, których dotyczy zmiana. Pola, które nie podlegają zmianie, należy przekreślić (łącznie z kolumną A „Pole rubryki”),
 • w kolumnie B („Wpis aktualnie ujawniony w rejestrze”) wpisuje się treść aktualnie ujawnionego w rejestrze wpisu w danym polu w rubryce 5. Jeżeli aktualnie w danym polu w rejestrze nie ma żadnego wpisu, pole to na formularzu należy przekreślić.
 • w kolumnie C („Wnioskowany wpis”) wpisuje się treść wpisu, jaka ma być ujawniona w danym polu rubryki 5 po dokonaniu zmiany. W wypadku, gdy zmiana ma polegać na wykreśleniu ujawnionego w rejestrze wpisu (wskazanego w kolumnie B) należy to zaznaczyć poprzez przekreślenie pola w kolumnie C.

W Części 4 „Zmiany w rubryce 6”:

 • w polach części /A/ należy wskazać szczegóły dotyczące zastawu, aktualnie ujawnione w rejestrze, uwzględniając tylko pola których dotyczą zmiany;
 • w polach części /B/ należy wpisać treść wpisu, jaka ma być ujawniona w rubryce 6 po dokonaniu zmian, wypełniając tylko te pola, których dotyczy zmiana. Pola, które nie podlegają zmianie, należy przekreślić.

Poszczególne pola Części 2, Części 3 i Części 4 formularza wypełnia się, uwzględniając szczegółowe zasady wypełniania odpowiednich rubryk na urzędowym formularzu RZ-1.

Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem „x” odpowiedniego pola.

Podpis wnioskodawcy – zarówno wniosek, jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.
reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »