Kategorie

ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  • Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt21,
  • Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, chyba, że Inwestor wykonuje przyłącze na podstawie przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • Wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29. Ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13.
  • Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
    • Krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
    • Urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
  • Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (termin 30 dni należy liczyć od daty złożenia kompletnego zgłoszenia) i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu teminu ich rozpoczęcia.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:
zgłoszenie wykonania robót nie podlega opłacie skarbowej, wydanie decyzji sprzeciwu na zgłoszone wykonanie robót budowlanych nie podlega opłacie skarbowej, w przypadku wydania decyzji sprzeciwu, zapłacona opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, nie podlega zwrotowi.