| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

WZNI-Po (archiwalny) Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań

Wymagane dokumenty:
 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli nie zawiera on numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 2. Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać:
  • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESEL
  • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
  • uzasadnienie

Do wniosku dołącza się:

 • o zmianę nazwiska:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
  • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
 • o zmianę imienia:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,  parter, stanowiska 7, 8, 9, tel. 61 646 33 44.

Wniosek składa się osobiście. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

Opłaty:

 • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
 • zwalnia się od opłaty skarbowej:
  • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ FINANSOWY,
nr rachunku 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" oraz w ajencji PKO, jak również na miejscu w Oddziale Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
 
Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »