Kategorie

WUMP Wniosek o urlop macierzyński po porodzie

Do dnia porodu pracownica ma prawo korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu macierzyńskiego.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania powyższego okresu urlopu, a następnie możliwe jest korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, jak i urlopu wychowawczego. Możliwe jest również korzystanie z urlopu przez ojca dziecka – z urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego.

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zasady tej nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca.