Kategorie

KUW Plan / karta urlopów wypoczynkowych

Zakład pracy zobowiązany jest udzielać pracownikom urlopów wypoczynkowych w okresie i terminach. Każdy pracownik zobowiązany jest wykorzystać przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego, przy czym powinien być on tak udzielany, by jedna z przerw trwała nieprzetrwanie przez okres 14 dni kalendarzowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się urlopu udzielanego na żądanie.

Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Również w takim przypadku podstawą jest porozumienie obu stron, w związku z czym pracodawca powinien rozdysponować urlop biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Plan urlopów może być modyfikowany zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy. Pracodawca może także odwołać pracownika z urlopu, przy czym uczynić może to tylko wówczas, gdy jego nieobecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesiecy,
  • urlopu macierzyńskiego.

- pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Urlopu nie wykorzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.