Kategorie

WUO Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może korzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od oddania uprawomocnienia się postępowania orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek na warunkach zasiłku macierzyńskiego.

Po zakończeniu urlopu, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Urlop ojcowski jest niezależny od pozostałych urlopów związanych z rodzicielstwem przysługujących ojcu dziecka:

  • urlopu macierzyńskiego - po rezygnacji z niego przez matkę dziecka, która wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu macierzyńskiego – w części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego – dzieląc go z matką dziecka lub wykorzystując w całości,
  • urlopu rodzicielskiego – dzieląc go z matką dziecka lub wykorzystując w całości,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie – w związku z przysposobieniem lub występowaniem jako rodzina zastępcza.