Kategorie

KSW-BHP (archiwalny) Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wzór karty szkolenia wstępnego określony został w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
Według  powyższego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 
Szkolenie zapewnia :
  1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
Podpis pracownika na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.
Karta szkolenia wstępnego  jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.