Kategorie

RWPP Rejestr wypadków przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. Powinien zawierać:

  • imię i nazwisko poszkodowanego, 
  • miejsce i datę wypadku,
  • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
  • datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
  • opis okoliczności wypadku,
  • datę przekazania wniosku do ZUS.

Dopóki w zakładzie pracy nie wydarzył się żaden wypadek, nie ma konieczności zakładania rejestru, jednak należy mieć przygotowany druk na wypadek kontroli. 

Okoliczności i przyczyny wypadku ma ustalać powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego skład wchodzą: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor pracy. Po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku:

  • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń,
  • jeśli to konieczne sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
  • zebraniu informacji dotyczących wypadku lub świadków wypadku. 
  • zasięgnięciu opinii lekarzy oraz innych specjalistów, jeśli to konieczne.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku powinien zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.