Kategorie

RUPBW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest oświadczeniem woli, złożonym przez jedną stronę stosunku pracy, powoduje natychmiastowe ustanie zawartej umowy. Może złożyć ją zarówno pracownik jak i pracodawca w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej ustanie umowy. Oświadczenie powinno zawierać pouczenie o przysługujących pracownikowi prawach, czyli informację o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Taki wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 

Pracodawca może rozwiązać umowę w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 
  • popełnienia przestępstwa,
  • zawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy.

Pracownik może rozwiązać umowę w wyjątkowych okolicznościach:

  • jeśli wydane zostanie orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie,
  • gdy pracodawca dopuści się naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.