Kategorie

RUPSOW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Zgodnie z zapisem art. 36 1 §1 kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować jedynie w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  • jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony (z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia);
  • jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy pracodawcy albo z innych przyczyn, które nie dotyczą indywidualnie pracowników, (np. zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi w firmie lub jeśli zmiany następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego).

Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może zostać złożone tylko razem z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok SN z 19 grudnia 1990 r., I PR 391/90, OSNCP 1992, nr 11, poz. 206).

Pracodawca sam decyduje o ile zostanie skrócony okres wypowiedzenia i ma on możliwość dowolnego ustalenia, czy skróci go o tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czy dwa. Należy jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia może zostać skrócony najwyżej do 1 miesiąca.

Za skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się od pracodawcy odszkodowanie. Odszkodowanie to musi być wypłacone w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361§1 zd. 2 k.p.). Okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia (art. 361§2 k.p.), jeśli w tym okresie pozostaje on bez pracy.

Ważne: Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia jest wliczane do przychodów pracownika i tym samym podlega ono opodatkowaniu podatkiem PIT. Nie stanowi ono jednak podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, których za ten okres pracownik nie musi sam odprowadzać.

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.