Kategorie

WRS Wniosek o rentę socjalną

O rentę socjalną może ubiegać się osoba, która nie posiada żadnego okresu ubezpieczenia, jak też osoba, która pozostaje lub pozostawała w ubezpieczeniu społecznym.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, zamieszkałej na terenie Polski, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

    
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
Pola białe wniosku wypełnia oraz udziela odpowiedzi na przedstawione pytania osoba ubiegająca się o rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub za ich zgodą kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba.
Pola zacienione wypełnia osoba przyjmująca wniosek.
W wierszach tekstu oznaczonych znakiem * należy skreślić niewłaściwą część dla sytuacji osoby ubiegajacej się o rentę socjalną.
Na żądanie osoby przyjmującej wniosek, należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wpisane do wniosku dane i informacje.
Wypełniając oświadczenie zawarte w części IV wniosku, należy przy odpowiedzi:

  1. W pkt 1 – 8 skreślić niewłaściwe słowa:Tak lub Nie;
  2. Przy odpowiedzi Tak w pkt 5 – 8 dołączyć stosowne zaświadczenia;
  3. W przypadku współwłasności nieruchomości rolnej podać wielkość udziału w tej współwłasności.

Oświadczenie zawarte w części V wypełniają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.
Dane w oświadczeniu w części VA pkt 1 podane przez osobę, ktorej wniosek dotyczy, potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.