| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

WoUD (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Kto udostępnia dane?
 • dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy;
 • dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda;
 • dane jednostkowe ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych.

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wydanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSW zaświadczenia ze zbioru PESEL, uzależnione jest od dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, konto: Bank Handlowy S.A. Nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055;  

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o udostępnienie danych.
 2. dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie lub jednym dokumencie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Opłatę wnosi się na rachunek Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000;
 3. w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy konto: Bank Handlowy S.A. Nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055;  
 4. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych;

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:

 • imiona rodziców;
 • data i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego.

Podmioty upoważnione do uzyskania danych nieodpłatnie:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 • straże gminne /miejskie/,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL i OEWiUDO należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
Wydział Udostępniania Danych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

https://www.msw.gov.pl

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »