Kategorie

OWFO Oświadczenie / zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Oświadczenie / zawiadomienie należy złożyć do Naczelnika urzędu skarbowego.

Ten wzór oświadczenia jest uniwersalnym wzorem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania:

- dla osób prowadzących samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą,

- dla osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej partnerskiej komandytowej komandytowo-akcyjnej,

- dla osób uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na oświadczeniu wybieramy cel złożenia oświadczenia / zawiadomienia:
- zgłoszenie na kolejny rok podatkowy,
- w związku z uzyskaniem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- zmiana formy opodatkowania / utrata warunków.

W części B należy podać dane identyfikacyjne i adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Część C wypełniają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Część D wypełniają osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli dochody z najmu opodatkowuje (chce od nowego roku rozliczać) tylko jeden z małżonków posiadających wspólność majątkową, wówczas w części D.2.1 należy wpisać dane współmałżonka i na formularzu muszą być złożone podpisy obydwóch małżonków. 

W części E składają podpisy osoba składająca oświadczenie lub jej pełnomocnik.