Kategorie

UZ (archiwalny) Umowa zlecenia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Podstawą kształtowania sytuacji prawnej stron jest przede wszystkim umowa. Nie mają natomiast zastosowania przepisy o sprzedaży konsumenckiej, gdyż zlecenie dotyczy wykonywania czynności (usługi), a nie sprzedaży towarów. Możliwe jest natomiast żądanie odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy.

Na rynku upowszechniło się wykorzystanie umowy zlecenia w dwóch formach:
- zlecenie wykonania określonej czynności przez przedsiębiorcę, (czyli zatrudnienie profesjonalisty, trudniącego się zawodowo daną formą działalności); zleceniodawcą jest osoba fizyczna lub prawna; zleceniobiorca (z wyjątkami np. zatrudnienia prywatnie niani lub pomocy domowej) sam opłaca podatki i może być opodatkowany podatkiem od towarów i usług,
- zlecenie jako zatrudnienie osoby fizycznej do wykonania jakiejś czynności, której zleceniodawcą jest przedsiębiorca - profesjonalista (zatrudnienie osoby fizycznej); w takim przypadku zleceniodawca staje się płatnikiem podatków za przyjmującego zlecenie, który pozostaje jednocześnie z reguły poza zakresem podatku VAT (nie płaci go); umowa powinna wówczas regulować kwestie wynagrodzenia, odpowiedzialności za wykonanie zlecenia przez zleceniobiorcę oraz kwestię wzajemnych praw i obowiązków stron.

Jeżeli umowa nie kształtuje wzajemnych praw i obowiązków, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.