Kategorie

KEW Karta ewidencyjna wyposażenia (odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, narzędzi itp.)

Regulamin pracy określać powinien  m.in. wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Karta ewidencyjna powinna obejmować całą odzież roboczą przekazaną pracownikowi, ewentualnie dotyczyć każdego elementu tej odzieży. Ewidencję prowadzi się celem ustalenia stanu zużycia odzieży oraz stanu ilościowego wykorzystywanego przez pracownika do wykonywania czynności służbowych.

Pracodawca nie może limitować przekazywanej odzieży pracownikowi w przypadku zniszczenia, skażenia czy zepsucia dotychczasowego kompletu odzieży, niemniej może ograniczyć ilość przekazywanych jednorazowo jej egzemplarzy oraz wydawać kolejne dopiero po zdaniu ubrania zniszczonego lub złożeniu oświadczenia o przyczynie wymiany. 

W zakładzie pracy możliwe jest ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku kart ewidencyjnych nie trzeba stosować. Nie dotyczy to jednak stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

W przypadku zniszczenia odzieży, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracownik uzyskuje ekwiwalent pieniężny za korzystanie z odzieży własnej w powyższych przypadkach. Stanowisko pracy pozwalać musi na korzystanie ze stroju własnego. Prawo do ekwiwalentu nie jest zależne od zgody ze strony pracodawcy czy też zawarcia w tym zakresie umowy lub aneksu do umowy o pracę.