Kategorie

Pp Pełnomocnictwo procesowe

Osoba występująca w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym może działać samodzielnie pod warunkiem, że posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a w przypadku postępowania sądowego również zdolność procesową. Podatnik może działać samodzielnie lub przekazać prawo do działania w swoim imieniu i na swoją rzecz innej osobie, będącej pełnomocnikiem.

W przypadku postępowania procesowego pełnomocnictwa udzielić można tylko niektórym osobom, w szczególności członkom najbliższej rodziny lub osobom posiadającym zawodowe kwalifikacje, do występowania jako pełnomocnik procesowy. W zależności od rodzaju sprawy pełnomocnikiem może być radca prawny, adwokat, rzecznik, patentowy, doradca podatkowy, pracownik podmiotu czy też organizacja społeczna lub zawodowa.

Pełnomocnictwo procesowe złożone może być na piśmie lub ustnie do protokołu. W przypadku części podmiotów możliwe jest samodzielne uwierzytelnienie odpisu złożonego pełnomocnictwa. W innych przypadkach należy je złożyć w oryginale lub uwierzytelnić je.

Pełnomocnictwo procesowe obejmować może określone czynności lub dotyczyć wszystkich czynności procesowych włącznie ze złożeniem apelacji, kasacji, skargi do sądu i wnioskiem o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności. Pełnomocnictwo powinno regulować szczegółowo jego zakres.