Kategorie

RKP (del) (archiwalny) Rachunek kosztów podróży (delegacja)

Rachunek kosztów podróży  powinien zawierać wszystkie dane określające cel i koszty dotyczące danej podróży, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez osobę upoważnioną.
Z tytułu podróży krajowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości (np. wydatki obejmujące opłatę za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej).

Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

Do rozliczenia kosztów podróży, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Wysokość diet krajowych obowiązująca od  01.03.2013:
 • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 • 8-12 godzin: przysługuje 50% diety - 15,00 zł;
 • powyżej 12 godzin: dieta w pełnej wysokości - 30,00 zł;
 • powyżej 24 godzin: za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin przysluguje 50% diety - 15,00 zł.; a powyżej 8 godzin: przysługuje dieta w pełnej wysokości - 30,00 zł;
 • ryczałt za nocleg wynosi: 45,00 zł (150% diety dobowej);
 • zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokosci 20% diety dobowej: 6,00 zł.

 

Dieta nie przysługuje:
1)   za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;
2)   jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
 
Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1)   śniadanie - 25% diety,
2)   obiad - 50% diety,
3)   kolacja - 25% diety.
 
Szybki i praktyczny – Kalkulator kilometrówka na e-pity.pl pozwoli Ci wyliczyć koszty w zależności od pojemności pojazdu oraz przebytego dystansu.