Kategorie

TES Testament

Sporządzenie testamentu nie wymaga korzystania z formularza urzędowego. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Sporządzenie testamentu w formie wydruku lub bez podpisu skutkuje jego nieważnością. Ważne, by dokonano rozporządzenia majątkiem i wskazano kto i w jakiej części będzie go dziedziczył. Możliwe jest również dokonywanie zapisów określonych przedmiotów na rzecz zapisobiorców, czy też prowadzenie poleceń określonego działania.

Możliwe jest sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego.

Alternatywnie spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie takie nie musi być podpisane, niemniej sporządza się je  w ściśle określonej formie. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może także oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Możliwe jest wreszcie sporządzenie testamentu na statku morskim lub w samolocie w trakcie podróży kapitanowi. Możliwe jest również sporządzanie testamentów wojskowych, w formie szczególnej.