Kategorie

WUAUPC Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej UPC

Umowa o świadczenie usługi abonenckiej UPC należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej dla celów dowodowych i pokwitowane przez UPC lub wysłane listem poleconym, a najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

 

Podstawy wypowiedzenia umowy są następujące:

  • nie później niż do dnia wejścia zmian Regulaminu świadczenia usług UPC w życie, użytkownik może dorę­czyć UPC pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenc­kiej z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku doręczenia takie­go oświadczenia Umowa Abonencka ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu,
  • Abonent, nie później niż do dnia wejścia zmian Cennika w życie, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji zmian Cennika. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa Abonencka ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Cennika,
  • w przypadku zmiany zasad dostępu do sieci programów w ofercie UPC, Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od dokonania zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowie­dzenia,

 

Jeżeli umowa zawierana jest na czas określony, jej wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie jest dopuszczalne. W przypadku umowy na czas nieokreślony, która często występuje w przypadku automatycznego przedłużenia umowy zawartej na czas oznaczony, w umowie zawarte są zasady wypowiadania umów, w szczególności okres wypowiedzenia.