Kategorie

WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

Umowa o świadczeniu usługi telekomunikacyjnej Cyfrowego Polsatu stanowi tzw. umowę nienazwaną, której warunki, w tym zasady wypowiedzenia regulują bezpośrednio jej zapisy. Dodatkowym elementem zawieranej umowy, są warunki zawarte w regulaminie świadczenia usług, z którymi abonent – zawierający umowę – powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy.
Umowa o świadczenie usługi Cyfrowego Polsatu jest umową na czas określony, w związku z czym co do zasady osoba nie ma możliwości rozwiązania jej w trakcie okresu, na który została zawarta. W przypadku jednak sytuacji szczególnych istnieje możliwość odstąpienia od niej po spełnieniu obowiązku pisemnego poinformowania świadczącego o realizacji swojego prawa. Zasada ta występuje w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną warunki regulaminu, chyba że zmiana wynika wyłącznie ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa i stanowi element dostosowawczy do warunków prawem przewidzianych. O prawie odstąpienia świadczący powinien poinformować usługobiorcę. Podobnie W przypadku zmiany Cennika Cyfrowy Polsat jest obowiązany do pisemnego poinformowania Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem nowych cen w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Cennika Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
W razie skorzystania przez abonenta z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy po zmianie cennika, Cyfrowemu Polsatowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi udzielonej abonentowi przy zawieraniu umowy abonenckiej, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
Jeżeli abonent nie wypowie umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę regulaminu. W takim przypadku dalsze odstąpienie lub wypowiedzenie odbywa się tylko na warunkach wskazanych poniżej
Zarówno abonent, jak i Cyfrowy Polsat, uprawnieni są do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeżeli jednak rozwiązanie następuje z winy abonenta przed upływem okresu podstawowego, na jaki zawarto umowę, gdy jej zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną abonentowi, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wartości tej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.