Kategorie

KRUS SR-12 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej.

Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o rentę, jeżeli wniosek dotyczy również renty zagranicznej może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa KRUS jednostce organizacyjnej realizującej umowy międzynarodowe.

Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Informacje dotyczące warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej można uzyskać w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS albo na stronach internetowych KRUS

Oświadczenie podpisuje wyłącznie osoba zainteresowana albo opiekun ustanowiony przez sąd.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalania prawa do renty oraz jej wysokości, a w szczególności:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu ubezpieczonego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym ubezpieczonym,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa-wdowiec albo małżonka-małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy-wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
  jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat (dokument ten powinien zawierać datę programowego ukończenia nauki),
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się
  • wdowa-wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja,
  • małżonek rozwiedziony.

Do wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia – należy dołączyć wniosek o emeryturę lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy oraz dokumenty właściwych organów potwierdzających okresy ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Należy ponadto podać informację o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Jeśli wnioskodawca nie poda informacji o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii, to data wniosku nie będzie wiążąca dla instytucji tych państw.