Kategorie

WPPE Wniosek o przeliczenie wysokości emerytury

Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia może ulec ponownemu ustaleniu. Powiększa się ją o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury.

Standardem stało się składanie samodzielnego wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Osoba pobierająca świadczenie jest zatem samodzielnie zobowiązana do tego, by wystąpić z wnioskiem do ZUS. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury.

Przeliczenia dokonuje się ponownie jeżeli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości. Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.