Kategorie

PoPA Pozew o podwyższenie alimentów

Wstępnie zasądzona wartość alimentów może zostać przez sąd zmodyfikowana – podwyższona lub obniżona. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pozew, by był zasadny, musi zatem wynikać z kilku przesłanek.

Z jednej strony na możliwość podwyższenia lub obniżenia wpływają potrzeby uprawnionego. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Podstawowym kryterium jest zdrowie osoby, warunki mieszkaniowe (np. konieczność zmiany mieszkania, przeniesienia się do innego miasta, wynajęcie droższego mieszkania w związku z inna sytuacją rynkową najmu w tym nowym miejscu zamieszkania, konieczność zakupu mebli). Na wysokość wpływać może również kwestia edukacji, jej kontynuacji lub zakończenia nauki. Na wysokość wpływać powinny również potrzeby rozwoju ogólnego, kulturalnego, zachowanie normalnego poziomu bytowego, a nie jedynie poziomu minimalnego zwłaszcza w sytuacji, gdy stan majątkowy zobowiązanego do alimentacji jest na tyle dobry, by czynić zadość również takim potrzebom.

Z drugiej strony na prawo obniżenia lub podwyższenia alimentów wpływać będą możliwości zarobkowe i finansowe. Wpływ będzie zatem miało uzyskanie podwyżki, zmiana pracy i zmiana wysokości wynagrodzenia, ale również utrata pracy. Z drugiej strony wpływ taki wywierać może niekorzystne rozporządzenie mieniem, sprzedaż majątku i uzyskanie znacznych środków finansowych, dobrze lub źle realizowane inwestycje. Sąd bierze zatem pod uwagę całokształt sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, a nie tylko jego aktualne i realne zarobki. Na kwestię wpływ mogą mieć również wydatki ponoszone standardowo przez alimentującego, w szczególności inne płacone alimenty, zobowiązania itp.