Kategorie

ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia) podane:
  • w bloku III formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
  • w bloku IV formularza ZUS ZIUA – zmiana danych identyfi kacyjnych osoby ubezpieczonej.

Na podstawie przekazanego przez płatnika składek dokumentu ZUS ZIUA dokonana będzie zmiana lub korekta danych identyfi kacyjnych na koncie osoby ubezpieczonej. Prawidłowość danych identyfi kacyjnych zapisanych na koncie jest podstawą właściwej ewidencji składek na poszczególne ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest zatem staranne wypełnienie bloku III, w którym należy podać poprzednie dane identyfi kacyjne ubezpieczonego przekazane przez płatnika do ZUS, i bloku IV, w którym należy wykazać aktualne i prawidłowe dane identyfi kacyjne ubezpieczonego.

Zgłoszenia zmiany danych należy dokonać w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Szczegółowe informacje na temat zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych  znajduje się na stronie: www.zus.pl

Wzór formularza obowiązuje od 1 listopada 2013 r.


Wraz z nowymi wzorami dokumentów wprowadzone zostają nowe kody ubezpieczeniowe oraz część obecnie obowiązujących ulega modyfikacji. Lista zmienionych kodów znajduje się w Rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku. Zmienione kody należy stosować na nowych wzorach dokumentów.
Wcześniejszymi wzorami dokumentów określonymi w załącznikach nr 1–5, 12, 13, 15, 16 i 17 zmienianego rozporządzenia można posługiwać się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013. W tym przypadku należy stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013 r.