Kategorie

ODO186KP Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 § 9 lub § 10 Kodeksu Pracy

W przypadku, jeżeli rodzic lub opiekun prawny chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego w sytuacji gdy wcześniej korzystał z poprzednich części tego urlopu, a wymiar urlopu wychowawczego określony w składanym wniosku oraz okres urlopu dotychczas wykorzystany na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesięcy powinien do wniosku dołączyć oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 §9 lub §10 Kodeksu Pracy.

Dotyczy to sytuacji, w których:

1) tylko jeden Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

2) jeżeli dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna prawnego i opiekunowi przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Należy wówczas oprócz głównego wniosku o urlop i stosownego oświadczenia dotyczącego wyżej wymienionych okoliczności dołączyć dokument, uprawniający tego rodzica/opiekuna do udzielenia mu urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy:

  • akt zgonu drugiego rodzica dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica,
  • dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej,
  • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo jej ograniczeniu lub zawieszeniu,
  • prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki nad tym dzieckiem.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do uzyskania urlopu wychowawczego do czasu ukończenia przez dziecko piątego roku życia w łącznym wymiarze do 36 miesięcy. O udzielenie urlopu wychowawczego, w całości lub części mogą się ubiegać obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Ważny jest również fakt, że urlopu wychowawczego udziela się niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika i można go wykorzystać w kilku częściach (maksymalnie do pięciu).

Chcąc skorzystać z urlopu wychowawczego należy dwa tygodnie wcześniej złożyć wniosek o w/w urlop u swojego pracodawcy.