Kategorie

ZUS RD-8 (archiwalny) Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego

Wnioskodawca składając ZUS RD-8 może wnioskować o:

  • wstrzymanie postępowania egzekucyjnego,
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
  • uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • skargę na czynności egzekucyjne,
  • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym,
  • lub inny wniosek, którego treść wnioskodawca ma podać.


Część formularza dotyczącą danych identyfikacyjnych wnioskodawcy, danych adresowych wnioskodawcy: adres zamieszkania, dane adresowe wnioskodawcy, adres do korespondencji wypełnia się w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik płatnika składek lub podmiot inny niż płatnik składek, np. spadkobierca, osoba trzecia.
W części dotyczącej danych płatnika składek należy podać numery NIP i REGON, jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy wpisać PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.

Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.
Wypełniając wniosek nie trzeba podać symbolu państwa, jeżeli wniosek będzie zgłaszany w formie papierowej.
Wniosek można złożyć w formie papierowej w Oddziale lub Inspektoracie ZUS.