Kategorie

WoWAS Wniosek o wyłączenie akt ze sprawy

Zasada jawności postępowania oraz czynnego udziału stron w toczącym się postępowaniu pozwalają na wgląd uczestników postępowania w akta toczącej się sprawy oraz dokonywanie odpisów, notatek i  kopii  z akt sprawy. Jawność w większość postępować pozwala również na wgląd w akta sprawy przez inne osoby posiadające interes prawny w informacjach zawartych w aktach sprawy. Podmioty te mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Jawność postępowania może zostać ograniczona lub wyłączona. nie stosuje się do znajdujących się w aktach sprawy Wyłączenie jawności dokumentów w postępowaniu podatkowym związane jest z informacjami niejawnymi, a także ze względu na interes publiczny. W przypadku postępowania administracyjnego jawności akt nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Wyłączenie następuje w formie postanowienia.

W postępowaniu karnym sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:
1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
2) obrażać dobre obyczaje,
3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
4) naruszyć ważny interes prywatny.

W postępowaniu cywilnym sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża:

  • porządkowi publicznemu
  • lub moralności
  • lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.

Na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa, a także może zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli:

  • podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione
  • lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Oprócz wyłączenia jawności możliwe jest również złożenie wniosku o zastąpienie oryginału złożonego dokumentu – jego uwierzytelnioną urzędowo kopią.