Kategorie

ZWC-gn Zlecenie wykonania czynności / pracy w godzinach nadliczbowych

Praca poza standardowym wymiarem czasu pracy, zarówno w przypadku pracy w nocy jak i w dzień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w tych godzinach występuje zarówno przy dziennym, jak i tygodniowym czy miesięcznym rozliczeniu wymiaru czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych u osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy okresu wykonywania ponad ten niepełny wymiar.

Za pracę w godzinach nadliczbowych należy się dodatkowe wynagrodzenie, nie takie, jakie przysługuje w związku ze standardowym zaszeregowaniem pracownika w normalnych godzinach pracy, lecz standardowe oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:

  •  100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  •  50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.


Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w tej wysokości.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

Alternatywnie w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku dodatek i wynagrodzenie nie należą się.

Rozpoczęcie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych nie musi następować na wyraźnie żądanie – polecenie, ze strony pracodawcy. Wystarczającym jest, by pracodawca akceptował pracę w godzinach, które nie stanowią dla pracownika godzin pracy. Akceptacja taka możliwa jest w formie odbierania – odpisywania na maile pracownika, wyznaczania czynności poza godzinami pracy lub w każdej innej formie. Natomiast zlecenie wykonywania prac w godzinach nadliczbowych jest alternatywną, najbardziej wskazaną formą zobowiązania pracownika i pozwala na klarowny system rozliczeń godzin pracy nadliczbowej.