Kategorie

FVKOR(n1) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT netto (1 pozycja)

Fakturę korygującą wystawia się gdy:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzymanych wcześniej całości lub części zapłaty dokonanych przed dokonaniem czynności,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Faktura korygująca powinna zawierać od 2014 r.:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

o   datę wystawienia;

o   kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

o   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

o   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem stosowania numeru NIP-UE;

o    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem stosowania numeru NIP-UE;

o   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

o   nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż korekta podstawy opodatkowania lub stawka podatku - prawidłową treść korygowanych pozycji.

 

Dopuszczalne jest stosowanie również faktur korygujących rabatowych dotyczących wszystkich pozycji. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać:

o   numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem posługiwania się NIP-UE;

o   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

o   nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.