Kategorie

ZUS Z-17 (archiwalny) Karta zasiłkowa

Zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy zarówno zatrudnionych, podlegających składkom chorobowym obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Zakład pracy staje się automatycznie płatnikiem składek ZUS w momencie zgłoszenia na dzień 30 listopada roku poprzedniego ponad 20 ubezpieczonych. W stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – stan ten ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
W takim przypadku płatnik zasiłków po zakończeniu okresu rozliczeniowego występuje do ZUS z wnioskiem o zwrot kwot wypłaconych tytułem zasiłków społecznych. Podstawą rozliczeń z ZUS jest ZUS DRA i ZUS RSA. Oprócz druków zewnętrznych, czyli kierowanych do ZUS, płatnik składek zobowiązany jest prowadzić wewnętrzną ewidencję wypłat.  Stanowi ją karta zasiłkowa ZUS z-17. Karta zasiłkowa służy do ewidencjonowania wypłat świadczeń chorobowych. Jest ona sporządzana dla każdego pracownika odrębnie. Podstawą sporządzania karty są wypłaty kwot za okresy nieobecności w pracy z powodu choroby, sprawowania opieki i macierzyństwa.
Karta wypełniana powinna być zgodnie z pouczeniem i odpowiednio do wskazówek zawartych w tytułach rubryk. Podstawą zapisów kwot jest prawidłowo obliczane wynagrodzenie pracownika oraz kwoty wypłacanych zasiłków.
Druku nie trzeba wypełniać od dnia 9 maja 2012 r. w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444), które zniosły obowiązek przygotowywania wspomnianego dokumentu. To oznacza, że od 9 maja 2012 r. pracodawca ewidencjonuje wypłaty zasiłków w dowolnej formie.