Kategorie

ZUS US-35 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E 101

Wniosek US-35 należy złożyć, gdy zaszły zmiany w odniesieniu do zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym:

  •  praca za granicą nie doszła do skutku,
  •  okres pracy za granicą uległ zmianie,
  • miejsce wykonywania pracy za granicą uległo zmianie.


Do wniosku należy dołączyć formularz E101 lub A1 zawierający poprawne dane.

Na formularzu należy podać dane osoby, dla której był wydany formularz E101 lub A1. W przypadku braku numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Obywatelstwo należy podać, gdy jest inne niż polskie.
Oprócz danych osoby dla której był wydany formularz E101 lub A1 podaje się dane identyfikacyjne płatnika składek. Jeżeli nie nadano NIP i REGON, albo jednego z nich należy wpisać PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.