Kategorie

ZPCHZ Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2012 poz. 663) wydanego na podstawie na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem 1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory formularzy, służące udokumentowaniu i orzekaniu o chorobach zawodowych pracowników, w tym również nowe wzory skierowań na badania.
 
Wypełniając formularz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej należy zaznaczyć, do którego Państwowego Inspektora Sanitarnego będzie składany wniosek:
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej lub
 • Inspektora Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.
 
W formularzu należy podać takie dane jak:
 • dane osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 • określić jej aktualną sytucję zawodową,
 • podać nazwę aktualnego zakładu pracy,
 • podać opis stanowiska pracy,
 • opisać miejsce, w którym wystąpiło narażenie zawodowe będące powodem zgłoszenia choroby zawodowej,
 • podać pełną nazwę choroby zawodowej wraz z jej pozycją w wykazie chorób zawodowych,
 • wypisać czynniki narażenia zawodowego, które wskazuje się jako przyczynę choroby,
 • określić okres przez jaki narażona była na dana osoba na działanie powyższych czynników,
 • podać uzasadnienie podejrzenia choroby zawodowej.