Kategorie

ZUS US-7 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń

W polu nr 1 w sekcji 'Dane identyfikacyjne ubezpieczonego' należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Podanie numeru telefonu w pozycji nr 8 (część Dane adresowe ubezpieczonego) nie jest obowiązkowe. Pozycję nr 9 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. W części Dane płatnika składek należy wpisać numery NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej. W polu nr 3 wpisujemy Numer Konta Płatnika – dotyczy okresu sprzed 01.01.1999 r. Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w części ‘Dane adresowe płatnika składek – adres siedziby’ nie jest obowiązkowe. Zagraniczny kod pocztowy należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. Dane adresowe ubezpieczonego należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.