Kategorie

PFRON Wn-O (od I 2015) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wniosek Wn-O składa osoba niepełnosprawna ubiegająca się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Adresatem wniosku jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.
Osoba sporządzająca wniosek Wn-O powinna być zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu oraz posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność (aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z orzeczenia ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy).
Jeżeli wnioskodawca wcześniej prowadził już działalność gospodarczą — należy posiadać decyzję o wyrejestrowaniu tej działalności oraz załączyć ją do wniosku. Okres przerwy, jaki musi upłynąć od daty wyrejestrowania działalności, nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Jedną z możliwych do spełnienia przez wnioskodawcę form zabezpieczenia zwrotu środków może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

W części D. należy wykazać koszty i wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej po raz pierwszy lub z ponownym podjęciem tej działalności lub ponownym wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, w szczególności dotyczące pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, zakupu środków trwałych, materiałów, towarów, opłaty wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej (w kwocie brutto).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku wnioskodawcę jest informowany o nieprawidłowościach i wzywa się go do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; niezachowanie przez wnioskodawcę terminu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.