Kategorie

DN-12/A (archiwalny) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Warszawa

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn.zm.) w przypadku niewykonania bądź
częściowego niewykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z niniejszej deklaracji.

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z objaśnieniami.

Miejsce składania:

  1. Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
  2. W przypadku posiadania nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy deklarację wraz z załacznikami należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Informacje dotyczące stawek znajdują się na stronie www.um.warszawa.pl