Kategorie

DPO (archiwalny) Dokument potwierdzający odzysk

Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

  1.  przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku – egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;
  2. prowadzącego odzysk – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;
  3. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.


Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

  1. każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub
  2. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub
  3. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.


W kolumnie kod odpadu należy podać kod, który odpowiada danemu przedmiotowi lub substancji, podany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn.zm.).

W kolumnie proces odzysku należy podać zastosowany proces recyklingu lub odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W kolumnie masa przyjętych do odzysku odpadów powstałych z produktów należy wykazać wartość w kilogramach zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.).