Kategorie

RUPW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (pracodawca)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Każda ze stron zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane w ten sposób. Ustawodawca zastrzegł, iż umowy na czas określony, na zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować zarówno pracodawcy jak i pracownikowi stabilność zatrudnienia w czasie na jaki zostały zawarte. 
Dlatego z zachowaniem okresu wypowiedzenia można rozwiązać jedynie umowy:
  • zawarte na czas nieokreślony, 
  • zawarte na okres próbny, 
  • zawarte na czas określony, ale tylko w przypadku gdy spełnione są dodatkowo i jednocześnie dwa warunki: gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i jeśli strony zastrzegły w umowie możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
 
Pracodawca chcący rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem musi przestrzegać przepisów, które nie pozwalają w każdym czasie tego dokonać. Pracodawca musi skonsultować się z zakładową organizacją związkową (jeżeli takowa istnieje) oraz sprawdzić, czy pracownik nie jest chroniony przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę:
- czy kobieta nie jest w ciąży lub na urlopie macierzyńskim,
- czy pracownikowi nie pozostały 4 lata do uzyskania wieku emerytalnego, jeżeli przebyty staż gwarantuje pracownikowi nabycie emerytury wraz z tym wiekiem,
- czy pracownik nie przebywa aktualnie na urlopie lub w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
- czy pracownik nie przebywa na urlopie wychowawczym.
 
W pierwszych trzech przypadkach możliwe jest wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę w czasie zwolnień grupowych lub z winy pracodawcy. Wypowiedzenie definitywne może mieć miejsce tylko w przypadku likwidacji lub upadłości firmy pracodawcy.
W przypadku pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym wypowiedzenie definitywne może mieć jednak miejsce w każdej z tych okoliczności: w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych z winy pracodawcy, jak również w przypadku likwidacji lub upadłości firmy pracodawcy.
 
Wypowiedzenie zawsze musi być sporządzone w formie pisemnej.
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi on wskazywać przyczyny takiego rozwiązania umowy, jednak musi zawrzeć w nim następujące informacje:
- dane pracownika,
- dane pracodawcy,
- datę sporządzenia wypowiedzenia,
- powołanie się na zawartą umowę o pracę (datę podpisania umowy o pracę, miejscowość gdzie została podpisana umowa, strony pomiędzy którymi umowa ta była zawarta: nazwę pełną firmy pracodawcy oraz imię i nazwisko pracownika).
W przypadku gdy wypowiedzenie składane jest przez pracodawcę oprócz informacji powyżej powinien on zawrzeć w jego treści informację o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Ponadto jeżeli wypowiadana jest umowa zawarta na czas nieokreślony pracodawca zawsze powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia.
 
Rozwiązanie za wypowiedzeniem następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
 
Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.