Kategorie

ZUS KP-3 (archiwalny) (od VI 2015) Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Kapitał początkowy zostanie ponownie obliczony na wniosek osoby zainteresowanej zgłoszony w dowolnym czasie z urzędu przy innej sposobności, np. przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne obliczenie kapitału początkowego w związku np. z doliczeniem nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych lub okresów nieskładkowych (jeśli w aktach kapitału początkowego znajduje się dokumentacja pozwalająca na tę weryfikację) albo przy ustalaniu emerytury.
Wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego należy złożyć do jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego.

Do ponownego ustalenia (przeliczenia) kapitału początkowego niezbędne są dokumenty:

  • świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych, które nie były przedkładane przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, potwierdzające okresy przebyte przed 1999 r.,
  • legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokonane w trakcie zatrudnienia albo niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli nie była dołączona przy wniosku o kapitał początkowy.


Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe lub nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć poświadczone notarialnie ich odpisy, wypisy lub kserokopie.
Oryginały dokumentów - po wykorzystaniu - ZUS zwraca wnioskodawcy. Zwrotowi nie podlegają zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku ZUS Rp-7.