Kategorie

ZUS RP-26 (archiwalny) (od VII 2015) Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego, która spełniła warunki określone przepisami dotyczące wieku, okresów składkowych i nieskładkowych.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne złożony przez osobę zainteresowaną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o świadczenie przedemerytalne - rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz.170).

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest Oddział/Inspektorat właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli osoba mieszka za granicą wniosek należy złożyć w Oddziale/Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Osoba zainteresowana zamieszkała za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii może złożyć wniosek w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy - osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.