Kategorie

WZ Wydanie materiałów na zewnątrz

Wyprowadzenie materiałów firmy poza siedzibę jednostki dokumentowane powinno być udokumentowane poprzez wystawienie dokumentu magazynowego „wydanie zewnętrzne”. Dokument ten stanowi dokument magazynowy, niezbędny do ustalenia stanu towarów handlowych i materiałów oraz prawidłowego sporządzenia spisu z natury.

Dokument „Wydania materiałów na zewnątrz” wystawiać należy w przypadku prowadzenia magazynu i dokumentowania dokumentami magazynowymi obrotu w jednostce. Niezależnie od dokumentu wydania zewnętrznego wystawiać należy standardowe dowody księgowe, w szczególności faktury, paragony, dowody wewnętrzne itp. Dokument WZ nie stanowi zamiennika tych dokumentów i nie może być traktowany jako standardowy dowód księgowy jednostki.

Dowody wydań zewnętrznych wpływają na stan gospodarki magazynowej. W chwili sporządzania spisu z natury stanowią podstawę do sporządzenia księgowego stanu materiałów w jednostce i porównania go ze stanem faktycznym, ustalonym na podstawie spisu z natury (remanentu). W przypadku różnic braki i niedobory lub nadwyżki musza być odpowiednio rozliczone.

Wydanie zewnętrzne nie musi oznaczać sprzedaży materiału. Również przeniesienie między jednostkami firmy lub wykonanie przesunięć celem najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów cywilnoprawnych stanowi podstawę do objęcia materiału dowodem wydania – jako materiału nie znajdującego się wewnątrz jednostki ewentualnie z uwagą o możliwości powrotnego przyjęcia go na stan.

W przypadku sporządzania spisu z natury powinien on obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.