Kategorie

CIT-9R (5) (archiwalny) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy.
Deklarację CIT-9R należy złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku - art.26a ustawy.
Deklarację należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu skarbowego.
Pola jasne na druku wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Druk należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 42-47, 72-77, 102-107, 132-136 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.


Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.