Kategorie

CIT-D (5) (archiwalny) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

CIT-D składają podatnicy, o których mowa w art.18 ust.1f pkt 1 ustawy, lub podatnicy składający zeznanie, o którym mowa w art.27 ust.1 ustawy, dla których informacja ta stanowi załącznik do zeznania.
Informację podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art.27 ust.1 ustawy).
CIT-D należy złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
W przypadku gdy występują więcej niż 3 osoby prawne będące darczyńcami, informacje należy złożyć na dodatkowym formularzu CIT-D. W przypadku przekazania więcej niż 3 darowizn informacje należy złożyć na dodatkowym formularzu CIT-D.
 

Wzór formularza CIT-D (5) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.
Więcej informacji dotyczących wypełniania druku znajduje się w poradniku Jak wypełnić CIT-D.