Kategorie

CIT-8/O (11) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

Formularz CIT-8/O (11) stanowi załącznik druku CIT-8 (24).  Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:

  • podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy;
  • podatników zwolnionych od składania zeznania – art. 27 ust. 1 ustawy;
  • podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.


Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca)- art. 27 ust. 1 ustawy.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 

Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na temat zakończenia roku podatkowego i formularza CIT-8 (23): www.cit-8.pl