Kategorie

CIT-BR (1) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

CIT-BR stanowi załącznik do zeznań: CIT-8, CIT-8A i CIT-8B, który umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania określonej  kwoty  kosztów  uzyskania  przychodów  poniesionych  przez  przedsiębiorcę  na działalność badawczo - rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane).

Ulga B+R będzie odliczana w zeznaniu rocznym CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B dla podatkowych grup kapitałowych).  Ponadto  podatnik  będzie  obowiązany  wykazać  w  zeznaniu  koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

CIT-BR (1) jako załącznik stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie którego są prowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część D jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie,należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) CIT-BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy oraz brakujące dane w części D.