Kategorie

ZLP (archiwalny) (od 2016) Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (lista płac)

Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2016 r.

Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy należy opłacać. Umowa należy bowiem do kategorii, dla której składki chorobowe opłaca się dobrowolnie.


W przypadku umowy zlecenie podatkowe koszty uzyskania przychodów naliczane są w wartości 20% przychodu obniżonego jednak o wartość naliczonych za dany okres składki emerytalną, rentową i chorobową. W przypadku udowodnienia przez podatnika kosztów w wyższej wysokości przysługują koszty faktycznie poniesione, udokumentowane dowodami ich wystąpienia.


Umowy zlecenia, w których jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł brutto opodatkowane są ryczałtowo, bez rozliczania kosztów podatkowych. W ich przypadku podatek 18% oblicza się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania oraz składki ZUS. Odliczeniu od podatku podlega wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne (w wartości 7,75% podstawy).


Rozliczając umowę zlecenie należy dodatkowo mieć na uwadze kwestię ograniczenia wysokości ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podstawa jest miesięcznie wyższa niż 250% średniego wynagrodzenia składkę liczy się jedynie od tej właśnie wysokości podstawy. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie składek emerytalnych i rentowych w przypadku, gdy podstawa ich ustalenia przekracza rocznie wartość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca może również nie opłacać poszczególnych składek ZUS. Wynikać to może ze zbiegu tytułów ubezpieczenia. W przypadku osób uczących się do 26 roku życia składek nie opłaca się w ogóle. W przypadku zbiegu umowy o pracę i zlecenie u innych pracodawców składki opłaca się jedynie gdy umowa o pracę (służbę, spółdzielczy stosunek pracy) przewiduje wynagrodzenie niższe niż minimalne. W przypadku natomiast wielu umów zlecenie i dzieło składki mogą być opłacane od jednej z nich, kilku lub wszystkich umów (przy czym jedna z nich musi być w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego, by pozostałe nie musiały stanowić podstawy ubezpieczeń). W przypadku natomiast umowy o pracę i zlecenie u jednego pracodawcy – zlecenie traktuje się dla celów ubezpieczeń jako element podstawy ze stosunku pracy – stąd wystąpią w jego przypadku wszystkie składki ZUS i zdrowotna.  Łączenie wielu umów zlecenie nie powoduje natomiast pominięcia składki zdrowotnej – tę opłaca się od każdej z umów niezależnie.