Kategorie

PCC-2 (7) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wypełniony formularz PCC-2 należy składać w wersji elektronicznej.
Deklarację PCC-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
Formularz PCC-2 należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, płatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej.